Handel

Byen Mysen har beholdt sitt særpreg som en liten og koselig by. Her er de små butikkene i de koselige gatene og de små trivelige sentrene. Her skapes gammeldags god trivsel i et moderne miljø. Mysen er stasjonsby fra 1882, med rikelig antall parkeringsplasser og god framkommelighet – det er ikke langt fra bilen til butikken du søker! Mysenregionen AS er næringsselskapet for Mysen og omegn, Mysen sentrum blir på folkemunne kalt «Mysenbyen», som også er navnet på aktivitets- og markedsgruppen som står for populære aktiviteter i sentrum og omegn i samarbeid med lag og foreninger. Blant annet arrangeres Damenes Aften, Bygdas dag, Julegateåpning, matmarkeder, sommerkonserter i parkens paviljong av kor, korps m.m.. Næringsselskapet sitt overordnede mål er aktivt å arbeide for at Mysen sentrum og de omkringliggende områder er bebodde, levende og gir et funksjonelt bysentrum. Mysenregionen AS har således til oppgave å vitalisere sentrum og Eidsberg kommune gjennom kommersiell aktivitet, kulturelle opplevelser, vektlegge estetiske verdier, god tilgjengelighet for alle brukere og videreutvikle tradisjoner og særpreg.

Næring

Mysen har over 500 bedrifter og et bredt og variert næringsliv med nærmere 500 selskaper registrert som AS. Jordbruket har en klar hovedvekt på kornproduksjon. Av den dyrkede jorden er 85 prosent åker og hage, 81 prosent er nyttet til kornproduksjon (2016). Eidsberg har også atskillig husdyrhold, både storfe, svin og særlig høns. I 2015 utgjorde skogavvirkningen i kommunen 65 600 m3.

Industrien er i særlig grad konsentrert til Mysen og til Hærland, ved E 18 øst for Mysen. I 2014 hadde næringsmiddelindustrien 62 prosent av industriens sysselsatte; særlig merkes et større fjærfeslakteri og -foredlingsanlegg i Hærland og mølle og kornsilo i Mysen. Grafisk industri og trykkerier utgjorde ytterligere 18 prosent av industriens sysselsetting. Her merkes et større bokbinderi, også det i Hærland. Ellers har kommunen noe verkstedindustri (til sammen 13 prosent), samt sementvareindustri basert på lokale sand- og grusforekomster som sysselsetter fire prosent (inkludert sand- og grusutvinningen).

Ramstad Næringspark
Butikker i Mysen

Vannkraftproduksjonen i Eidsberg er begrenset til ett kraftverk (Lekum i Lekumelva) med en midlere årsproduksjon på 6 gigawattimer (GWh) per 2016.

Mysen er sammen med Askimbyen de viktigste handelssentrene for Indre Østfold.

Av de bosatte yrkestakerne i Eidsberg har 51 prosent arbeid utenfor kommunen (2015), hvorav 13 prosent i Askim, 12 prosent i de øvrige kommunene i indre Østfold og i alt fire prosent i Sarpsborg og Fredrikstad. For øvrig har ni prosent av yrkestakerne bosatt i Eidsberg arbeid i Oslo og seks prosent i de sju Follo-kommunene.

Author